-->
--

ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਓਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ

ਅਣਮੁਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ
ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ 
ਓਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਵੀ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ।
Advertisement
Post Comments ()