-->
--

ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਸਦੀਆਂ

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

ਅਣਮੁਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪਰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Advertisement
Post Comments ()