-->
--

ਗੰਜੇਆ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੰਜੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਗੰਜੇਆ ਦੀ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੰਜੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ

ਪਰ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ..

ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ...

ਕੰਘੀ ਤੇ ਤੇਲ ਐ..
😂😂😂😂
Advertisement
Post Comments ()