-->
--

ਰਾਤੀਂ ਨੈਟ ਪੈਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਹਾਰ ਕੇ ...ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲੋਲਾ

ਰਾਤੀਂ ਨੈਟ ਪੈਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ ਹਾਰ ਕੇ ...

ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ..! ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ

ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰਦੇ ਵੀ...
😜🤪😁😂😂
Advertisement
Post Comments ()