-->
--

ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਨੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਮੈਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾ
ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਗੇ,

ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉਪਰੋ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨੀ ਗਿਆ.
😁😁😂😂
Advertisement
Post Comments ()