-->
--

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੱਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ

Punjabi Messages

Punjabi Messages
Punjabi Messagesਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਪੱਕੀ ਹੈ 

ਚਾਹੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ 
ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀ ਹਰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ । 

ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀ ਤਾਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾ 
ਵਾਰ - ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਗੇ
🙄🙄🙄

Download img
Advertisement
Post Comments ()