-->
--

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਰੂਰ ਦਸੋ ਇਕ ਦਮ ਟਿਪ ਟਾਪ ਕਡੀਸਨ...

Punjabi Messages

Punjabi Messages
Punjabi Messages


ਜੇ ਕਿਸੇ 🤔ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਰੂਰ 
ਦਸੋ ਇਕ ਦਮ ਟਿਪ ਟਾਪ 👌🏻
ਕਡੀਸਨ 1 ਸਾਲ ਚਲਿਆ 
ਹੋਇਆ 😉
2019 ਦਾ ਕਲੰਡਰ 70 ਰਪੁਏ 💵 
ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ
30  ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਦਿਆਗੇਂ 
😄😄🤣🤣😂😂😂

Download
Advertisement
Post Comments ()