-->
--

✌ਅਾਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਲੲੀ ਜਿਗਰਾ💗 ਚਾਹੀਦਾ,...

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

Punjabi Status
ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

✌ਅਾਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਲੲੀ
    ਜਿਗਰਾ💗 ਚਾਹੀਦਾ,


 ਦੂਜਿਅਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ 🗿ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 

ਹਰ ਕੋੲੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ....❗

Advertisement
Post Comments ()