-->
--

ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ signature 📝 ਅਤੇ nature 😊 ਨਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ,...

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

Punjabi Status
ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ
ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ signature 📝 ਅਤੇ nature 😊
ਨਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ,

ਸੱਟ ੳੁਗਲੀਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾ signature 📝

ਬਦਲ ਜਾਦਾ ੲੇ ,

ਜੇ ਸੱਟ ਦਿਲ 💔 ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾ
nature ਬਦਲ 😒 ਜਾਦਾ ੲੇ 👍.
Advertisement
Post Comments ()