-->
--

ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ...ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ 👥ਤੋਂ ਬਚ ....ਏਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕ 🗣ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ...

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

Punjabi Status
ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ...ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ 👥ਤੋਂ ਬਚ ....

ਏਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕ 🗣ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ...

ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਉਜੜਦੇ 💔ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਵਾਦ

ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ👿 ਲੈਣਗੇ
Advertisement
Post Comments ()