-->
--

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਕ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਰਸੀ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਹੀ ਚਟਕੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਕ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਰਸੀ ਪਾ ਕੇ ਇਕ ਹੀ ਚਟਕੇ ਚ..
 .
 .
 .
 ਪੱਖਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ
😜😁😁😂😂
Advertisement
Post Comments ()