-->
--

ਇਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ.. ਸੱਸ ਕਹਿਦੀ ਜਵਾਈ ਰਾਜਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਇਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ..
ਸੱਸ ਕਹਿਦੀ ਜਵਾਈ ਰਾਜਾ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁੱਕ ਜਾ ...?
.
ਦੁੱਧ, ਦਹੀ ਖਾ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਐਸ ਕਰ... .
..
ਜਵਾਈ - ਸੱਸ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ
ਜਵਾਈ ਰਾਜੇ ਤੇ..
.
ਸੱਸ- ਪਿਆਰ ਪਿਉਰ ਕੁਸ਼ ਨਈ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ..
ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ..

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ
😁😁😀😂😂
Advertisement
Post Comments ()