-->
--

ਦੇਖ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

Punjabi Status
Punjabi Status


ਦੇਖ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਝ ਅੱਖ ਭਰ ਆਈ....‼
.
ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ  ਫੇਰ ਕਿਉਂ❓ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਯਾਦ
ਭੁਲਾਈ....💝

👉🏻Dēkh sajaṇā👩 dā śahira aja vī  ijha akha😢 bhara ai ....‼

.

Vichaṛi'ā 💔 kai☝sāl bīt gae kyu❓ na jāndī yād

bhulai....💝

Download
Advertisement
Post Comments ()