-->
--

ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰ...

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

Punjabi Status
Punjabi Status


👉🏻ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਾਦਤ❤ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਵਕਤ 🕑ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ 

ਪਰ❗

ੳੁਸ ☝ਅਾਦਤ ਨੂੰ ਖਤਮ❌ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜਰ😕 ਜਾਦੀ ਹੈ
👍🏻👍🏻👍🏻

👉🏻Kisē dī a̔ādata❤ lagaṇa vica vakata 🕑nahī lagadā 

para❗

̔usa ☝a̔ādata nū khatama❌ karana vica jidagī gujara😕 jādī hai

Download
Advertisement
Post Comments ()