-->
--

ਭੰਗੀ ਸੁਲਫੇ ਵਾਲੀ ਚਿਲਮ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ।...ਉਹ ਹਰ ਸੁਟਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ...

Punjabi Messages

Punjabi Messages
Punjabi Messages


ਭੰਗੀ ਸੁਲਫੇ ਵਾਲੀ ਚਿਲਮ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ ।...
ਉਹ ਹਰ ਸੁਟਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਦੇ ਸੀ... 
.
ਜੈ ਭੋਲੇ ਨਾਥ...
.
.
.
ਉਪਰ ਬੈਠਾ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਪਤਨੀ 
ਪਾਰਵਤੀ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਂ....
.
ਪਾਰਵਤੀ ਸਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ. ਕੀ.. ਤੁਹਨੂੰ ਓਹਨਾ 
ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ..
.
ਸਿਵ ਜੀ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਗਲ ਮਨ ਕੇ ਇਕ 
ਸਾਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈਂ...
.
ਸਾਧ... ਲਿਆਓ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਟਾ ਲਵਾ ਦਿਉ..
.
ਓਹਨਾ ਚੋ ਇਕ ਕਹਿਦਾ.. ਬਾਬਾ ਸੂਟੇ ਜਿਨੇ ਮਰਜੀ 
ਲਾ ਲਾ ਪਰ ਸੂਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਈ 
ਸਮਾਨ ਤੇਜ ਆ..
.
ਸਾਧ ਇਕ ਸਾਹ ਚ ਸਾਰੀ ਚਿਲਮ ਪੀ ਗਿਆ..
ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ..
.
ਚਿਲਮ ਪੀ ਕੇ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦਾ .. 
ਮੈ ਤੁਹਡੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਂ , ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਤੋ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ,,
ਮੈ ਸਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਆਂ..
.
ਉਹਨਾ ਚੋ ਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ,,, ਸਾਲੇਆ
ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਤੇਜ 
ਆ ...
😁😁😀😀😂😂

Download
Advertisement
Post Comments ()