-->
--

✌ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਅਾ ਮਿੱਤਰਾ ,ੲਿਸ ਲੲੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤਾਬਾ ਪੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ...

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

punjabi status
ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

✌ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 
ਪੜੇ ਅਾ ਮਿੱਤਰਾ

 ,ੲਿਸ ਲੲੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤਾਬਾ
 ਪੜਨ  ਦਾ   ਨਹੀਂ
 ਸ਼ਕਲਾਂ ਪੜਨ ਦਾ ਤਜੁਰਬਾ 
 ਜਿਅਾਦਾ ਅਾ ..❗✌
Advertisement
Post Comments ()