-->
--

#ਗੱਲ ਬੇਅਕਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ.. ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਕਲਾਂ😎 ਵਾਲੇ..ਦਿਲ 💔💔ਤੋੜ ਕੇ ਹੱਥੀਂ 👏ਧਰ ਜਾਂਦੇ..😍...

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

Punjabi Status
ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

#ਗੱਲ ਬੇਅਕਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ..
 ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਕਲਾਂ😎 ਵਾਲੇ..

ਦਿਲ 💔💔ਤੋੜ ਕੇ ਹੱਥੀਂ 👏ਧਰ ਜਾਂਦੇ..
😍 ਸੋਹਣੀਆਂ☺  ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ.. #
Advertisement
Post Comments ()