-->
--

ਟਾਇਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾਂਦਿਲ❤ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ♀...

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

Punjabi Status
Punjabi Status

ਟਾਇਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾਂ
ਦਿਲ❤ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ♀♀

ਨਹੀਂ ਤਾ ਇਹ ਚੰਦਰਾ👉ਦਿਮਾਗ ਤਾ
ਆਪਣੀ😡ਉਲਝਣਾ ਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ😕 ਰੱਖਦਾ..

Advertisement
Post Comments ()