-->
--

ਟਾਇਮ� ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾਂਦਿਲ❤ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ♀...

Punjabi Status

Punjabi Status
Punjabi Status
ਟਾਇਮ� ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾਂ
ਦਿਲ❤ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੀ ♀♀

ਨਹੀਂ ਤਾ ਇਹ ਚੰਦਰਾ👉ਦਿਮਾਗ ਤਾ
ਆਪਣੀ😡ਉਲਝਣਾ ਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ😕 ਰੱਖਦਾ..

Advertisement
Post Comments ()