-->
--

ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ
ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਦ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ

ਮੈਂ (ਲੱਤ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ) - ਲੈ ਡਸ ਲੈ ਜਿਨਾ ਡਸਨਾ...

ਸੱਪ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿੰਨ - ਚਾਰ ਵਾਰ ਡਸਿਆ,

ਸੱਪ (ਥੱਕ ਕੇ ) - ਯਾਰ, ਤੁ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਭੂਤ ..

ਮੈਂ :- ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈ ਇਨਸਾਨ ਈ ਆ, ਪਰ ਬੇਟੇ, 
        ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਰ ਨਕਲੀ ਐ.
           😜😜😂😂🤣
Advertisement
Post Comments ()