-->
--

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੋਗੇ।

ਉਹਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Advertisement
Post Comments ()