-->
--

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ

ਵਿਚਾਰ
ਵਿਚਾਰ


ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,


 ਇੱਕ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੰਕਾਰੀ,

 ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਸਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ..

 ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ… !!

Download
Advertisement
Post Comments ()