-->
--

ਇੰਕ TV. Repoter ਨੇ ਜਖਮੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋ BOMB

Punjabi Messages

Punjabi Messages
Punjabi Messages


ਇੰਕ TV. Repoter ਨੇ ਜਖਮੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋ BOMB ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋਰ ਨਾਲ ਫਟਿਆ ਸੀ , 

ਜਖ਼ਮੀ :  ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ... 
.
.
.
      Thaaaaaaa ( ਠਾਹ ) .

Download
Advertisement
Post Comments ()