-->
--

ਡਾਕਟਰ - ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਰੀਜ਼ - ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ

Punjabi Messages

Punjabi Messages
Punjabi Messages


ਡਾਕਟਰ - ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?  

ਮਰੀਜ਼ - ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਘਟ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੱਭ ਲਓ...  

ਡਾਕਟਰ, ਬੇਹੋਸ਼
😉😉😉😉

Download
Advertisement
Post Comments ()