-->
--

ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ.

Punjabi Status

Punjabi Status
Punjabi Status


ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ 

ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ...

Bahis karan di bajai kise vi gal te vicar karani
ziada lahevad hudi hai
bahis da matalab huda ki kauṇ sahi hai 
par vicar da matalab huda ki sahi hai...

Download
Advertisement
Post Comments ()