-->
--

ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ.

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

Punjabi Status
ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ,
ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ 
ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ 

ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ...
_____________________________

Bahis karan di bajai kise vi gal te vicar karani
ziada lahevad hudi hai
bahis da matalab huda ki kauṇ sahi hai 
par vicar da matalab huda ki sahi hai...

Download
Advertisement
Post Comments ()