ਜੋ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ , ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ


ਜੋ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ,
 ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ,
 ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ, 

ਉਹ ਉਸ ਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
 ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,
 ਪਰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।

Jo lok bhole hude ne, uh badanām vi bahuta jaladi hude ne, par ih vi sach hai ki uh us ṭisi de ber vaṅg hude ne jisnu sab vaṭē mār sakdē ne par chu nahi sakde

Post a Comment

0 Comments