-->
--

ਬਹੁਤੇ ਭੇਤ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਣ ਦਾ ...

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

Punjabi Status
ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ


ਬਹੁਤੇ ਭੇਤ 🙊 ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਕਰੋ ☝ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਥੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਣ ਦਾ ❌..

ਕਲ ਜ਼ਿੰਦਾ🔒 ਟੁੱਟਿਆ ਦੇਖਿਆ  ਮੈਂ ਜਿੰਦਿਆ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

Download
Advertisement
Post Comments ()